ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η PCC HELLAS Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ δραστηριοποιείται στη σχεδίαση και στην υλοποίηση υπηρεσιών φαρμακευτικής συμμόρφωσης διά του συντονισμού και διαθέσεως εξειδικευμένου συνεργαζόμενου προσωπικού.

Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας η καθιέρωση και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων στις παρεχόμενες υπηρεσίες, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη συμμόρφωση ως προς τις προδιαγραφές των υπηρεσιών που διαθέτει και οι οποίες γίνονται γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, η Πολιτική της PCC HELLAS. αποβλέπει στο:
• να βελτιώνει συνεχώς την Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών της
• να βελτιώνει συνεχώς την Ασφάλεια των Πληροφοριών και των Προσωπικών Δεδομένων όλων των ενδιαφερόμενων μερών της
• να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε πρόβλημα των πελατών και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τυχόν παράπονα ή παρατηρήσεις των πελατών, ώστε να αποτελούν τον άξονα για βελτίωση στις σχετικές με την Ποιότητα λειτουργίες της
• να παρακολουθεί τις εξελίξεις του κλάδου της, ώστε να προσφέρει συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες
• να προσφέρει υπηρεσίες, που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται μέσα από τις σχέσεις της με τους πελάτες, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία
• να συμμορφώνεται πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις προδιαγραφές που αφορούν τις υπηρεσίες της.
• να ενθαρρύνει τους εργαζόμενους στην ενεργή και δημιουργική συμμετοχή τους με στόχο την συνεχή βελτίωση της Ποιότητας και της Ασφάλειας Πληροφοριών και να τους βοηθά στην προσωπική τους βελτίωση, μέσω της εκπαίδευσης και παρακίνησης αυτών.
Επίσης, να ενθαρρύνει την βελτίωση της επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της Για την επίτευξη των στόχων αυτών η PCC HELLAS Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών και Ασφάλειας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 και δεσμεύεται:
• να το ανασκοπεί και το βελτιώνει διαρκώς, θέτοντας στόχους για την ποιότητα, την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αξιολογεί περιοδικά
• να παρέχει τους απαιτούμενους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ενιαίου συστήματος
• να επενδύει στην συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού και των συνεργατών του για τα θέματα που τους αφορούν
• να ενημερώνει συνεχώς το προσωπικό και τους συνεργάτες της και να τους μεταδίδει την πολιτική και τους στόχους της σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια πληροφοριών.
• να καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της ποιότητας
• να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την παρακολούθηση και την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που χειρίζεται από κυβερνοεπιθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που χειρίζεται.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση της PCC HELLAS Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ΙΚΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.
Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής.